Je Moldavsko další na řadě?

zveřejněno 03. 05. 2022

Vážení čtenáři, milí klienti, vzhledem k ruskému napadení Ukrajiny pohovoříme v dnešním pojednání o Moldavsku, tj. další zemí, která se může i s Gruzií cítit ohrožena počínáním Ruské federace v zahraniční politice. Moldavsko je totiž další stát spolu s Ukrajinou a Gruzií, na kterém se nachází mezinárodně neuznané, separatistické území s podporou Ruska (vojenskou, zahraniční a ekonomickou), konkrétně Podněstří. Samozřejmě jako v případě Ukrajiny a Gruzie se jedná o politickou a i národohospodářskou destabilizaci země. Např. německý Spiegel v souvislosti s anexí Krymu uvedl následující (cit.): „V Podněstří roste naděje na ruskou anexi. Podněstří je jediným místem v Evropě, které na své vlajce používá srp a kladivo. Nyní, když Rusko anektovalo Krym a hledí na východní Ukrajinu, mnozí v odtržené moldavské republice doufají, že jsou další na programu Moskvy.“

Moldavsko je stát ležící mezi Ukrajinou a Rumunskem. Žijí zde zhruba 3 milióny obyvatel. Jeho hlavním městem je Kišiněv. Úředním jazykem je rumunština, dříve nazývaná moldavštinou.

Obrázek č. 1: Mapa, resp. umístění Moldavska v Evropě mezi Rumunskem na Západě a Ukrajinou na Východě a na Jihu; s vyšrafovanými území, resp. s mezinárodně neuznanou Podněsterskou republikou na Východě a Gaugazskem na Jihozápadě.

Zdroj: https://leporelo.info/moldavsko, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 2: Radnice v Kišiněvě

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83u, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 3: Varhanní sál v Kišiněvě

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83u, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 4: Vítězný oblouk a Katedrála Narození Páně v Kišiněvě

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83u, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 5: Dřevěný kostel Hirișeni ve vesnickém muzeu v Kišiněvě

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Wooden_church_of_Hiri%C8%99eni, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 6: V Kišiněvě se bohužel samozřejmě nachází i „tradiční“ sovětská architektura.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83u, vlastní zpracování, 2022

Soudobá Moldavská republika vznikla v roce 1991 po rozpadu SSSR. Navazuje na tradici Moldavského knížectví, jež má kořeny ve 14. století. Severní část knížectví byla po záboru Rakouskem roku 1775 známa jako Bukovina. Po roce 1812 si zbylé území rozdělili Rusové a Osmani a bylo posléze známo jako Besarábie. Po první světové válce krátce existovala Moldavská republika, avšak roku 1918 byla včleněna do Rumunska. Z druhé části území, kontrolované Sovětským svazem, vznikla Moldavská autonomní sovětská socialistická republika. V roce 1940 Sověti i zbytek Moldavska obsadili a začlenili do SSSR, jakožto Moldavskou sovětskou socialistickou republiku. Po rozpadu Sovětského svazu vyhlásila samostatnost. Znovupřipojení k Rumunsku Moldavané odmítli v referendu. Moldavsko bývá někdy nazýváno Moldávie, nicméně zaujímá pouze část historické země Moldávie (Multánska).

Obrázek č. 7: Historické území Moldávie, kdy historická Moldávie, která je na mapě vyznačena žlutě, zahrnuje území dnešního Moldavska, Rumunska a Ukrajiny. Zbytek rumunského území je vyznačen modře. Současná hranice mezi Rumunskem a Moldavskem je vyznačena silnou černou čarou. 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mold%C3%A1vie, vlastní zpracování, 2022

Na jihu Moldavska se nachází autonomní oblast Gaugazsko, kde žije obyvatelstvo turkického původu, a na východě (pozn. jak už bylo konstatováno výše) je autonomní oblast a mezinárodně neuznávaný stát Podněstří, obývané zejména etnickými Rusy. Podněstří, na rozdíl od Moldavska, netvoří historickou součást Moldávie ani předválečného „Velkého Rumunska“.

Obrázek č. 8: Gaugazové v krojích

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Gagauz_people, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 9: Hranice Moldavska s mezinárodně neuznanou Podněsterskou republikou (neuznává ho ani dokonce samotné Rusko) s ruskými „mírotvůrci“

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Transnistria, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 10: Budova parlamentu (Nejvyššího sovětu) samozvané Podněsterské republiky v Tiraspolu, v popředí je socha Lenina. De iure (formálně-právně) je Podněstří stále součástí Moldavské republiky, i když její vláda nad regionem nemá kontrolu. Region tak zůstává ostrůvkem ruského vlivu v bezprostřední blízkosti hranic EU, je jakýmsi skanzenem sovětských časů, a to především ve smýšlení místních obyvatel.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Tiraspol, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 11: Podněstří není jen skanzen komunismu, jak bohužel uvádějí některé weby. Najdou se v něm i historické stavby, jako je např. tento kostelík ruské pravoslavné církve.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Tiraspol, vlastní zpracování, 2022

Moldavsko je členskou zemí Společenství nezávislých států a Organizace černomořské ekonomické spolupráce, ale současně usiluje o vstup do EU. Národní hospodářství je bohužel v HDP na hlavu (per capita) nejslabší v Evropě. Moldavsko má taktéž nejnižší index lidského rozvoje na kontinentu a je turisticky nejméně navštěvovanou zemí v Evropě.

Moldavsko totiž rozhodně nepatří mezi turistické destinace, ostatně není tady ani příliš zajímavostí, které by sem turisty lákaly. Naopak, velké množství Moldavanů emigruje do ciziny za prací. Pobyt v Moldavsku většinou volí jen zkušení cestovatelé, kteří chtějí na vlastní oči spatřit svět, který se zastavil v čase, nebo kteří chtějí přispět svojí pomocí místním lidem. Moldavané jsou totiž neuvěřitelně milí a pohostinní lidé, kteří se s vámi podělí i o to málo, co sami mají. Moldavskou půdu tvoří z více než poloviny úrodná černozem, která dovoluje místním pěstovat různé plodiny, především hroznové víno.

Jestli je totiž v Moldavsku něco opravdu vynikajícího, je to právě víno. Mezi nejznámější moldavská vína patří Ryzlink, Gligote, Semilio, Moldavský Kabernet a Bordeaux. Ačkoliv kvalitní víno dostanete téměř na každém rohu, ty nejlepší vína poznáte podle toho, že na obalu uvidíte bílého čápa s hroznem vína v zobáku.

Pouze 15 kilometrů severně od Kišiněva se nachází městečko Cricova, vyhlášený ráj vinařů. Pod městem se nachází spletitý komplex sklepů a chodeb. Tamní vinný sklep je 2. největší na světě. Cricova se nachází na jedinečném místě ve střední oblasti Moldavské republiky. Malebné vinice se rozkládají v blízkosti impozantních přírodních a historických zajímavostí země – přírodní lesní rezervace Codrii a archeologického komplexu Old Orhei. Pýchou vinařství je šumivé víno vyrobené podle francouzské klasické  metody – Méthode Champenoise, objevené renomovaným mnichem Domem Pierre Perignonem a pozoruhodnými tichými víny, která jsou známá po celém světě. Vyhlášené sklepy ve skutečnosti vznikly jako pozůstatek těžby kamene v těchto místech, původně zde byly kamenné doly. Ze získaného vápence bylo postaveno mnoho budov v Cricově, Kišiněvě, Balti a dalších městech v Moldavsku. V některých chodbách se vápenec stále těží, takže podzemní město dále roste. Podzemní město v současné době zaujímá plochu 53 hektarů a podzemní galerie přeměněné na ulice mají celkovou délku 120 kilometrů. Labyrinty se nacházejí v hloubce místy až 80 metrů. Stejně jako ve skutečném městě jsou tu ulice, semafory a dopravní značky. Ulice labyrintu mají poněkud neobvyklá jména jako Cabernet, Dionis, Feteasca, Aligote, Sauvignon. Každá ulice tak odpovídá názvu vína, které je uloženo v sousedícím výklenku.

Obrázek č. 12: Jedna z mnoha místností ve vinných sklepích Cricova

Zdroj: http://www.travelomoldova.com/places-to-visit/cricova-winery/, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 13: Automobil či turistický vláček jsou ve vinných sklepích Cricova kvůli rozsáhlosti komplexu běžnými dopravními prostředky.

Zdroj: http://www.travelomoldova.com/places-to-visit/cricova-winery/, vlastní zpracování, 2022

Další zajímavá místa v Moldavsku:

Obrázek č. 14: Klášter Hâncu

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A2ncu_monastery, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 15: Klášter Orheiul Vechi byl ve 13. století vytesán do skály a patří k nejznámějším moldavským památkám. V důsledku obrovských archeologických vykopávek zde byly objeveny kulturní vrstvy různých epoch, jako je paleolit, eneolit a doba železná. 

Zdroj: Dreamstime, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 16: Klášter Capriana je jedním z nejmalebnějších a nejnavštěvovanějších moldavských klášterů.

Zdroj: https://moldova.md/en/content/monastery-capriana, vlastní zpracování, 2022

Závěr:

Vážení klienti, milí čtenáři, výše jsme si ukázali, že bohatství žádné země na světě nespočívá pouze „v HDP na hlavu“, ale v historii, kultuře a přírodních krásách konkrétní dané země. Navíc Moldavané jsou velmi šikovní a často disponují i třemi pasy (zejména rumunským, bulharským a ruským), aby mohli pracovat i v členských státech Evropské unie.

Události posledních dní na blízké Ukrajině a v samotném Podněstří, kde dokonce došlo k explozím na vojenské či telekomunikační infrastruktuře, vyvolávají oprávněné obavy lidí a mezinárodního společenství. S nejvyšší pravděpodobností se jedná o snahu vtáhnout samozvanou Podněsterskou republiku do války s Ukrajinou, tak aby došlo k územnímu spojení této separatistické oblasti s jihovýchodní Ukrajinou okupovanou ruskými jednotkami. Podněstří, obývané Moldavany, Rusy a Ukrajinci, je přitom velmi závislé na ruské pomoci – dotované energii i finančních injekcích. Podle některých ekonomických zdrojů generují více než polovinu HDP oblasti staré sovětské továrny vyrábějící zboží určené především na export. Jde hlavně o metalurgické produkty, elektrickou energii a textilní výrobky. To však nestačí a příjmová stránka rozpočtu pravidelně nedokáže pokrýt výdaje. S půlmilionovou populací, tedy malým domácím trhem, a nedostatkem zdrojů zůstává otázkou, zda má vůbec oblast šanci být sama o sobě funkční. Někteří analytici přitom míní, že samostatnost je to poslední, co by Rusko Podněstří přálo. Tvrdí, že dokud na něm bude závislé, může díky němu ovlivňovat celkové dění v regionu.

Prameny:

http://www.travelomoldova.com/places-to-visit/cricova-winery/;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gagauzsko;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ki%C5%A1in%C4%9Bv;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Moldavan%C3%A9;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mold%C3%A1vie;

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3174522-republika-ktera-neexistuje-nikym-neuznane-podnestri-preziva-uz-tricet-let;

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3479505-vybuchy-otrasly-budovou-ministerstva-v-podnestri-strileli-na-ni-pry-z-granatometu;

https://en.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83u;

https://en.wikipedia.org/wiki/Gagauz_people;

https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A2ncu_monastery;

https://en.wikipedia.org/wiki/Nativity_Cathedral,_Chi%C8%99in%C4%83u;

https://en.wikipedia.org/wiki/Tiraspol;

https://en.wikipedia.org/wiki/Transnistria;

https://en.wikipedia.org/wiki/Wooden_church_of_Hiri%C8%99eni;

https://happytovisit.com/Iasi/City-tour-Cricova-Winery-and-Capriana-Monastery-Carolina-Fortress-from-Iasi/tour-t5564-c454;

https://leporelo.info/moldavsko;

https://moldova.md/en/content/monastery-capriana;

https://www.cestujlevne.com/pruvodce/moldavsko/co-videt#google_vignette;

https://www.cklub.cz/pruvodce/moldavsko;

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/humanitarni-a-rozvojova-pomoc/moldavsko;

https://www.e15.cz/zahranicni/moldavska-politicka-krize-ohrozuje-cestu-nejchudsi-zeme-evropy-na-zapad-992121;

https://www.gagauzia.md/index.php?l=en;

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-valka-invaze-ukrajina-podnestri-moldavsko.A220426_111051_zahranicni_dtt;

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/moldavsko-podnestri-vybuch-exploze-rozhlasove-vysilace_2204261305_ako;

https://www.lidovky.cz/svet/bez-tri-pasu-ani-ranu-doklady-cizich-zemi-dlazdi-moldavanum-cestu-za-praci.A190301_092617_ln_zahranici_mha;

https://www.michlovsky.com/milos-michlovsky;

https://www.mundo.cz/moldavsko;

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/vybuchy-v-podnestri-znicily-vysilace-pro-ruske-programy-40394962;

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-zapomenuta-valka-v-podnestri-moldavsko-ted-ma-proc-se-bat-190792;

https://www.spiegel.de/international/europe/transnistria-soviet-leftover-or-russian-foothold-in-europe-a-965801.html;

https://www.travelfriends.cz/mapa/moldavie/30650001-klaster-capriana;

https://www.travelmag.cz/zajimavosti-v-moldavsku-pamatky-a-zajimava-mista-k-navstiveni/;

https://www.vecerni-praha.cz/vinarstvi-cricova-zaujme-unikatnim-podzemnim-mestem/;

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/moldavsko-a-podnestriprilis-mnoho-zajmu/r~i:article:60773/.

 

Mgr. Petr Jezdinský

 

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!