Informace o zpracování osobních údajů podle GDPR

Informace o zpracování osobních údajů podle GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

AEDIT s.r.o., překlady, tlumočení, překladatelská agentura

Společnost AEDIT s. r. o., se sídlem Šrobárova 2 100/49, Praha 3 - Vinohrady, PSČ 130 00, IČO: 27417735, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111516, zpracovává v souvislosti se svým předmětem podnikání (poskytování překladatelských a tlumočnických služeb) osobní údaje interních a externích překladatelů a klientů, s nimiž spolupracuje (dále jen „Subjekty údajů“) a působí tedy jako správce údajů ve smyslu nařízení GDPR a platných českých právních předpisů (dále jen „Správce údajů“).

Osobní údaje subjektů údajů jsou ve stejném rozsahu a za stejných podmínek zpracovávány i pobočkami společnosti v Brně a ve Varšavě.

V rámci své podnikatelské činnosti překladatelské kanceláře pracuje společnost AEDIT s. r. o. dokumenty důvěrné povahy, jež mohou obsahovat osobní údaje. Takové údaje však nezpracovává, ani není jejich správcem ve smyslu nařízení GDPR a jiných platných právních předpisů.

Druhy osobních údajů, které jsou zpracovávány, účel a doba jejich zpracování, práva subjektů údajů a kontaktní údaje správce údajů jsou uvedeny níže.

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno, příjmení, případně i akademický titul,
 • datum narození,
 • poštovní adresa,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • popř. jiný kontakt: skype, viber, whatsApp aj.,
 • dosažené vzdělání včetně jazykových certifikátů a mezinárodních zkoušek (např. Goethe institut, Francouzský institut, Cambridské zkoušky),
 • jazykové znalosti,
 • bankovní spojení,
 • v případě spolupráce na živnostenský list, IČO, popř. DIČ

2. Cookies: Některé údaje o návštěvnících webových stránek jsou automaticky shromažďovány v průběhu jejich návštěv pro statistické účely. Jedná se např. o IP adresu, operační systém, verzi prohlížeče a rozlišení obrazovky počítače. Tyto údaje jsou následně použity při vedení statistik a dalším vývoji internetových stránek http://www.aedit.cz. Některé části internetových stránek používají pro identifikaci tzv. "Cookies" souborů. "Cookies" jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítači návštěvníka. Tyto soubory využívá většinou daný server, jež má poté možnost identifikovat návštěvníka, který již stránky navštívil. Zároveň "Cookies" umožňují sledovat jeho chování a následně například lépe zaměřovat reklamní kampaně. „Cookies“ nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na počítači návštěvníka. Většina internetových prohlížečů umožňuje zakázat používání „Cookies“. Stránky vyžadující „Cookies“ po neakceptování prohlížečem však nemusí vždy fungovat správně.

3. Facebookové stránky společnosti AEDIT s. r. o.: Facebookové stránky společnosti AEDIT s. r. o. neslouží pouze k reklamním účelům, nýbrž i k podávání informací a i osvětové činnosti, a to např. v souvislosti s přeloženými publikacemi či odbornými články. Společnost AEDIT s. r. o. pak v žádném případě nenese právní odpovědnost za následné zpracování těchto údajů samotnou společností Facebook.

4. Účel zpracování osobních údajů: Vedení agendy v souvislosti s poskytováním služeb Subjektem údajů Správci údajů v rozsahu nezbytném pro účely uvedené spolupráce, a to v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

5. Právní důvod zpracování osobních údajů: Správce údajů zpracovává výše uvedené osobní údajů na základě svého oprávněného zájmu, který spočívá v uzavření a realizaci smluvního vztahu se Subjekty údajů. V případě, že by měl Správce údajů v úmyslu zpracovávat uvedené údaje pro jiné účely (např. přímý marketing), vyžádá si souhlas Subjektů údajů.

6. Doba zpracování osobních údajů: Údaje budou uchovávány po dobu trvání spolupráce Subjektu údajů se Správcem údajů.

7. Práva subjektu údajů: V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů je Subjekt údajů oprávněn

 • pokud by byly osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu Subjektu údajů, vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po Správci údajů informaci, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány,
 • požadovat po Správci údajů vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u Správce údajů přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Správci údajů výmaz těchto osobních údajů; v takovém případě však bere Subjekt údajů na vědomí, že tím může být dotčena jeho další spolupráce se Správcem údajů,
 • registrovaný návštěvník může svou registraci kdykoliv zrušit. Zrušení registrace znamená kompletní odstranění všech dat o uživateli, ale i ztrátu na všechny priority s tím spojené,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje správce údajů:

AEDIT s. r. o.

Identifikační číslo společnosti: 27417735

Sídlo: Šrobárova 2 100/49, Praha 3 - Vinohrady, PSČ 130 00

Telefon: 777 306 190

Kontaktní údaje osoby odpovědné za záležitosti ochrany údajů:

Matyáš Staněk

Adresa: Šrobárova 2 100/49, Praha 3 - Vinohrady, PSČ 130 00

Telefon: 777 306 190

E-mail: stanek@aedit.cz

Tyto informace nabyly účinnosti dne 25. května 2018 a byly novelizovány s ohledem na evropskou judikaturu a jednotlivá stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 25. srpna 2019

Vypracoval: Mgr. Petr Jezdinský, právník