Všeobecné obchodní podmínky

VOP (Všeobecné obchodní podmínky)

Výklad základních pojmů:

Cena překladu za normostranu
1800 znaků textu včetně mezer. Nejčastěji používaný typ účtování. Používá se u běžných textů, kde není potřeba využití speciálních jazykových či softwarových nástrojů. Konečná cena se vypočítává z přeloženého cílového textu a může lišit. Běžně se rozsah překladu od originálu liší o cca 10 % a méně. Některé jazyky mají z povahy své struktury při překladu až o 30 %  vyšší rozsah (např. němčina nebo francouzština). Zde je nutné brát ohled na to, že překladatel zkrátka daný překlad musel vytvořit a zaslouží tudíž odměnu za celý rozsah své práce.

Cena překladu za fyzickou stranu
Jedná se o překlad či jiné zpracování jedné strany bez ohledu na množství textu. U soudně ověřených překladů účtujeme za 1 fyzickou stranu v případě, že text na stránce nepřekročí 1800 znaků včetně mezer. Používá se převážně u soudních překladů a doplňkových služeb.

Cena překladu za zdrojové slovo
Používá se v případě využití CAT nástrojů či při specifických projektech, nebo v případech, kdy je nutné znát cenu předem. Konečná cena je stanovena již před zahájením překladu a nemění se.

Na základě poptávky vám obratem zašleme cenovou kalkulaci a po jejím odsouhlasení zašleme potvrzení objednávky. Ceny jsou obecně uváděny bez DPH, společnost AEDIT s.r.o. je plátcem DPH, k ceně je tedy nutno připočítat 21% DPH.

 

Ceny a rozsah tlumočení se řídí dle aktuální poptávky a rozsah se stanovuje následujícím způsobem:

½ den tlumočení (max. 4 hodiny)

1 den tlumočení (max. 8 hodin)

Při objednávce tlumočení je nutné předem dojednat podmínky dle aktuální poptávky (termín tlumočení, druh tlumočení, místo tlumočení, terminologická náročnost, podklady pro získání terminologie, případně ubytování a stravování etc.). Na základě poptávky vám zašleme cenovou kalkulaci a po jejím odsouhlasení potvrzení objednávky. Ceny jsou obecně uváděny bez DPH, společnost AEDIT s.r.o. je plátcem DPH, k ceně je tedy nutno připočítat 21% DPH.

Údaje o subjektu:
AEDIT s. r. o.
Společnost byla dne 30. 1. 2006 zapsána u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 111516
Identifikační číslo společnosti: 27417735, DIČ: CZ27417735
Sídlo: Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, PSČ 130 00
Mobilní telefon: +420 777 306 190
Pevná linka: +420 226 255 111
e-mail: preklady@aedit.cz

Bankovní spojení (platby v Kč):
Číslo účtu: 51-1941250217/0100
IBAN: CZ8701000000511941250217
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Bankovní spojení (platby v EUR):
Číslo účtu: 115-8884400267/0100
IBAN: CZ6101000001158884400267
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Společnost AEDIT s.r.o. přijímá platby převodem na výše uvedené účty. Za poskytované služby vystavujeme faktury se splatností dle dohody se zákazníkem. V konkrétních případech je možné vyžadovat platby záloh (u velkých zakázek nebo při první objednávce).

Tyto obchodní podmínky tvoří ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nedílnou součást smlouvy o zajištění překladu, tlumočení nebo jiné související jazykové služby mezi objednatelem a zhotovitelem, pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

Smluvní vztah vzniká podpisem smlouvy či zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem, vyplněním formuláře apod.) ze strany objednatele a jejím písemným potvrzením ze strany zhotovitele nebo zasláním písemné nabídky zhotovitelem a jejím písemným potvrzením objednatelem.

Reklamaci je možné uplatnit písemně prostřednictvím kontaktních údajů zhotovitele. Reklamace musí obsahovat popis reklamované vady, její četnost, případně i návrh řešení. Zhotovitel v případě uznání reklamace zajistí na vlastní náklady opravu zakázky, případně poskytne odpovídající slevu, její výše závisí na vzájemné dohodě obou smluvních stran. Pokud smluvní strany nedojdou ke shodě, zajistí třetí nezávislou stranu, která provede hodnocení zakázky. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost potřebnou k odstranění vad. Za případné škody způsobené vadnou zakázkou zhotovitel ručí jen do výše ceny zakázky bez DPH. Objednatel musí uplatnit nárok z vad plnění bez zbytečného odkladu po převzetí zakázky, a to nejpozději do 120 dní po jeho převzetí. Po uplynutí této lhůty nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají.